office@ptscience.ac.in  |    +91 261 2240028 |    Staff/student Login

Sir P. T. Sarvajanik College of Science (Autonomous)

Re-Accredited A+ with CGPA 3.35

Election Card Camp


Election Card Campઆથી આ સાથે સામેલ યાદી અનુસારના વિધ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે, આવતીકાલે તા. ૦૫/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાક થી સાંજે ૪:૦૦ કલાક સુધી એન. એસ. એસ. ઓફિસમાં ચુંટણી કાર્ડ અંગેનો કેમ્પ યોજવામાં આવેલ છે. આથી આ સાથે સામેલ યાદી અનુસારના વિધ્યાર્થીઓએ નીચે મુજબના આધાર પુરાવા સાથે અચુક હાજર રહેવા જણાવવામાં આવેલ છે. 

 

1) રહેઠાણનો પુરાવો (લાઈટ બિલ - છેલ્લા માસનું અથવા ટેલીફોન બિલ અથવા બેન્ક પાસબુકની નકલ)

2) આધાર કાર્ડ 

3) પાસપોર્ટ સાઈઝના નંગ 2 ફોટા

4) માતા અથવા પિતાનું ચુંટણી કાર્ડની નકલ

5) જન્મનો દાખલો અથવા શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર ની નકલ

 

Click Here to View

 

વધુંમાં જણાવવાનુંં કે, જે વિધ્યાર્થીઓના નામ ઉપરોક્ત યાદીમાંં છે અને ચુંટણી કાર્ડ ધરાવે છે તેવા વિદ્યાર્થીઓએ ચુંટણી કાર્ડની નકલ જમા કરાવવી.