office@ptscience.ac.in  |    +91 261 2240028 |    Staff/student Login

Sir P. T. Sarvajanik College of Science (Autonomous)

Re-Accredited A+ with CGPA 3.35

Certificate Couse in Fundamental Chemistry


Certificate Couse in Fundamental Chemistry:નોટીસ:

આથી બી.એસસી. અને એમ. એસ. સી. ના વિધ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે તા. 22/08/2022 ના રોજથી નીચે જ્ણાવેલ સર્ટીફિકેટ કોર્ષ શરૂ થનાર છે. તે માટેના કોર્ષની વિગત નીચે મુજબ છે. કોર્ષ માટે ઇચ્છુક વિધ્યાર્થીઓએ નીચે જણાવેલ લિંક પર જઇ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે. તે માટે નીચેના સ્ટેપ અનુસરવા. કોર્ષ માટેની ફી તા. 18/08/2022 થી 21/08/2022 સુધીમાં ભરાશે.  

Course Name

CERTIFICATE COURSE IN FUNDAMENTAL CHEMISTRY

Course Fees

1500/-

Certificate Course Google Form LinkCLICK HERE

Certificate Course Fees Link: CLICK HERE

Step 1 Student User name & password

 Step 2 Go to Event Registration

 Step 3  Event Name - Certificate Course

 Step 4  Course Name

 Step 5  Semester

 Step 6  Find your Name

 Step 7 payment