office@ptscience.ac.in  |    +91 261 2240028 |    Staff/student Login

Sir P. T. Sarvajanik College of Science (Autonomous)

Re-Accredited A+ with CGPA 3.35

ADDITIONAL INTERNAL EXAM NOTICE MAR - 2024


ADDITIONAL INTERNAL EXAM NOTICE MAR - 2024

EXAM TIME TABLE

: નોટીસ :

આથી બી.એસસી. સેમેસ્ટર–2, 4, 6 ના તમામ વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થિનીઓને જણાવવાનું કે કોલેજની વધારાની આંતરીક મૂલ્યાંકન પરીક્ષાઓ તા.06/03/2024ને બુધવારના રોજથી શરૂ થનાર છે. આ વધારાની આંતરીક મૂલ્યાંકન પરીક્ષાનું વિગતવાર ટાઇમ ટેબલ હવે પછી મુકવામાં આવશે.

જે વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થિનીઓએ આ પરીક્ષા આપવાની થતી હોય તેમણે તા. 04-03-2024 અને તા. 05-03-2024 દરમ્યાન કોલેજ કાર્યાલયમાં પરીક્ષા ફોર્મ જમા કરાવવાનાં રહેશે.

 

CLICK HERE

 

ADDITIONAL INTERNAL EXAM TIME TABLE - MARCH - 2024 

CLICK HERE