office@ptscience.ac.in  |    +91 261 2240028 |    Staff/student Login

Sir P. T. Sarvajanik College of Science (Autonomous)

Re-Accredited A+ with CGPA 3.35

BSC SEM - 4 UNIVERSITY EXAM FORM


BSC SEM - 4 UNIVERSITY EXAM FORMCLICK HERE FOR BSC SEM - 4 EXAM FORM

CLICK HERE FOR BSC SEM - 4 EXAM FORM_1_18-01-2023

CLICK HERE FOR BSC SEM - 4 EXAM FORM_2_18-01-2023

આથી બી. એસ. સી. સેમ - ૪ ના વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે યુનિવર્સિટી ના પરીક્ષાના ફોર્મ ABCD ID જનરેટ થઈ ગયા છે તેના પરીક્ષાના ફોર્મ જનરેટ થયા છે બાકીના વિદ્યાર્થીઓના જનરેટ થશે નહિં. પરીક્ષાના ફોર્મની Print કાઢી ઓફીસ કાર્યાલયમાંં તા. ૧૯/૦૧/૨૦૨૩ સુધીમાં જમા કરવાના રહેશે. 

  • નીચે આપેલ વિદ્યાર્થીઓની યાદી આપેલ છે જેના પરીક્ષાના ફોર્મ બાકી છે. 

CLICK HERE PENDING LIST